பொது அறிவு விடயங்கள்

பொது அறிவு விடயங்கள்

தமிழ் இல் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நூல்களும் அதன் ஆசிரியர்களும்

உலகில் உள்ள முக்கிய தமிழ் நூல்களும் அதன் ஆசிரியர்களும் இங்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு உள்ளது. இலங்கையின் முக்கிய பரீட்சைகளில் கேட்கப்படும் விடயங்களையும் உள்வாங்கி தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது

இலங்கையின் முக்கிய இடங்களின் வரைபடங்கள்

இலங்கையில் உள்ள புராதன இடங்கள் , புராதன கோட்டைகளை , தொல்பொருள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் .இலங்கையின் மரபுரிமை தளங்கள் , சுதேச மக்கள்

இலங்கையின் சமூக பொருளாதார விடயங்கள் தொடர்பான முக்கிய பொது அறிவு விடயங்கள்.

இலங்கையின் சமூக பொருளாதார விடயங்கள் கடந்தகால மற்றும் நிகழ்கால விடயங்கள் ஆராயப்பட்டு பொதுப்பரீட்சைகள் , அறிவியல் பரீடசைகளுக்கு ஏற்ற விதத்தில் தொகுக்கப்பட்டு உள்ளது .

இலங்கையின் கல்வி துறை தொடர்பான பொது அறிவு விடயங்கள்

இலங்கையின் கல்வி துறை தொடர்பான பொது அறிவு விடயங்கள் விடயங்கள் கற்பதற்கு இலகுவான முறையில் வினா விடை வடிவில் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

Minimum 4 characters