2020.10.12 ஆம் திகதி ஆரம்பிப்பதற்கு திட்டமிடப்படிருந்ததாகவும் தற்போதைய சூழ்நிலையைக் கருத்திற்கொண்டு பயிற்சி ஆரம்பத்தை பிற்போடுவதாகவும் அரச சேவைகள் மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

பயிற்சி ஆரம்பமாகும் புதுிய திகதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

அவ்வாறே தற்போது பிரதேச செயலாளர்கள் அனுமதித்துள்ள பயிற்சி நிலைய மாற்றங்களை 2020.10.16 ஆம் திகதிவரை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் எனவும் அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

Leave a comment

Minimum 4 characters